فاتحه

د اسماعیل سعید د مور د مرینی له کبله ټولو دوستانو ته خبر ورکول کیږی چی مردانه فاتحه د یکشنبی په ورځ۲۲\۱۱\۲۰۱۵ د دوه نیمو بجو نه تر څلورنیمو بجو پوری د افغانانو په جامع جومات کی اخیستل کیږی. د ښځو فاتحه په کورکی اخیستل کیږی د کور ادرس Ravnkollbakken 26 0971 Oslo Qasim Omari tlf: 92251153 Dr.Saliq Stankekzai…

Read More