د شهید ارمان لوڼی غایبانه جنازه

شهید ارمان لوڼی چی په پاکستان کی د پولیسو له خوا په بی رحمی سره په شهادت ورسید، په ناروی کی د افغانانود جومات مشرتابه او مخورو افغانانو فیصله وکړه چی د نوموړی غایبانه جنازه د جمعی په ورځ ۸ د فیبروری د ۲۰۱۹ کال د جمعی د لمانځه نه وروسته په جومات کی اداء…

Read More