د شهید ارمان لوڼی غایبانه جنازه


شهید ارمان لوڼی چی په پاکستان کی د پولیسو له خوا په بی رحمی سره په شهادت ورسید، په ناروی کی د افغانانود جومات مشرتابه او مخورو افغانانو فیصله وکړه چی د نوموړی غایبانه جنازه د جمعی په ورځ ۸ د فیبروری د ۲۰۱۹ کال د جمعی د لمانځه نه وروسته په جومات کی اداء شی. د ټولو مسلمانانو نه هیله کیږی چی نوموړی ته د دوعا او د جمعی لمانځه لپاره جومات ته تشریف راوړی، د جمعی لمونځ په یوه او دیرشو دقیقو اداء کیږی.

به تمام مسلمانان خبر رسانیده میشود که روز جمعه ۸ فبروری ۲۰۱۹ نماز غایبانه جنازه ارمان لوڼی که از طرف پولیس پاکستان به بی رحمی به شهادت رسید در مسجد افغانها بعد از نماز جمعه اداء میګردد. از تمام مسلمانان ناروی خواهشمندیم که در این دعا با ما شرکت کنند. نماز جمعه ساعت ۱۳.۳۰ اداء میګردد


Gha’ib salat-e-Jinaza
Den Afghanske Moskeen på Furuset inviterer alle muslim brødre til å delta i (Salat al-Gha’ib) av Arman Loni.
Arman Loni ble drept under en fredelig demonstrasjon av Pakistanske politiet, han ble begravd i Pakistan og vi muslimer skal gjøre DUWA for han. Vi vil be (Salat al-Gha’ib) og holde FATEHA for han etter fredagsbønnen (Salate-Jumman) på fredag 08.02.19. Fredagsbønnen (Salate-Jumma) holdes kl.13:30