تاسی کولی شی چی جومات سره د مالی مرستی کولو فورمه ددغه ځایه خپل کمپیوتر ته ښکته کړی

.شما میتوانید که فورمه کمک به مسجد را از اینجا به دست اورید

AvtaleGiro (PDF)