طریقه نماز عید

 نماز عيد نيز با همان اشخاصيکه نماز جمعه فرض است نماز عيد واجب ميباشد واګر در عيدګاه شود ثواب زياددارد، نماز عيد يک نماز شکرانه است که به در بار خداوند متعال ميشود  خطبه نماز عيد سنت است، و بعد از نماز ګـفته ميشود، وقت نماز عيد بعد از مکمل برامدن افتاب الی زوال افتاب ميباشد، اګر عذر شرعی باشد نماز عيد فطر الی روز دوم عيد و نماز عيد کلان (اضحی) الی روز سوم عيد ميشود

سنت های روز عيد:

مطابق شريعت خود را اماده کردن، غسل کردن، مسواک زدن، بهترين لباسيکه داشته باشد پوشيدن، عطر زدن، صبح وقتی از خواب بيدارشدن، به عيد ګاه تيز رفتن، قبل از رفتن به عيد ګاه صدقه فطر دادن، قبل از رفتن به عيد ګاه در عيد فطر خوردن شيرينی ويا چيز ديګر و نخوردن در عيد کلان، در عيد ګاه نماز خواندن، از راهيکه به عيد ګاه رفته باشد از همان راه نی بلکه از راه ديګر برګشتن، پياده به عيد ګاه رفتن، در راه اهسته تکبير(اَللهُ اَکْبَرُ اَللهُ اَکْبَرُ لَا اِلَهَ اِلَّاللهُ وَاللهُ اَکْبَرُ اَللهُ اَکْبَرُوَلِلَّهِ الْحَمْدُ) ګفتن مګر در عيد کلان به جهر ګفتن.

طريقه نماز عيد:

اول نيت است  بعد از ختم سبحا نک اللهم و قبل اعوذوبا لله سه دفعه  تکبير اللهُ اَکْبَر ګفته ميشود و به هر دفعه دستهاالی نرمی ګوشها برده و دوباره اويزان ميشود به ګفتن تکبير سومی دستها را بسته و رکعات اول که امام به جهر قرائت ميخواند تکميل ميشود و در رکعات دوم بعد از ختم قرائت قبل از اينکه به رکوع برود باز هم مثل قبل سه دفعه تکبير ګفته و دستها تا نرمی ګوشها بلند ميشود و به تکبير چهارمی به رکوع ميرود و نماز را مثل ديګر نماز ها تا اخر تکميل مينمايد، بعد از سلام ګشتاندن امام خطبه اولی را ميخواند و قتيکه خطبه اولی ختم شد امام برای چند لهظه بالای منبر مينشيند و پس بلند شده و خطبه دومی ميخواند  بعداً دعا مينمايد و به ختم دعا نماز عيد تکمپل شده و همه مسلمانان يـکديګر را در آغوش ګرفته و عيد مبارکی ميکند.

در خطبه عيد فطر راجع به صدقه فطر و در عيد اضحی راجع به قربانی احکام اسلامی  برای مردم تبليغ ميشود، تکبيرات عيد در عيد فطر وقتيکه به نماز عيد ميرود اهسته و در عيد قربان(اضحی) به جهر ګفته ميشود، و همچنين در عيد اضحی به تاريخ نهم ماه اين تکبير بعد از نماز فرض صبح و بعد از هر نماز فرض اقلاً يک دفعه تا تاريخ سيزدهم همين ماه حتماًګفته ميشو اګر امام فراموش نمايد بايد مقتدی آنرا به جهر بخواند(زنان تکبير را بايد آهسته بخواند)، نماز عيد به تنهائی نميشود و قضائی هم ندارد، اګر از کسی تکبيرات رکعات اول فوت شده باشد بعد از نيت کردن از همه اولتر تکبيرات را بخواند ګرچه امام در قرائت هم باشد اګر امام در رکوع باشد خودش نيز به رکوع برود و تکبيرات را در رکوع بخواند و تسبيح رکوع را نخواند اګر باز هم تکبيرات را تکميل نموده نتوانست  همرا با امام يکجا بلند شود و نماز را دوام دهد از تکبيرات متباقی صرفنظر نمايد، اګر امام تکبيرات را فراموش نمود و به رکوع رفت در رکوع تکبيرات رابخواند و اګر بلند شد وتکبيرات راخواند هم در ست است بايد بدانيم که در نماز عيد نسبت ازدهام سجده سهوه نيست.