تیمم دری

تيمم

 

وَإِن كُنتُم مَرْضَي أَوْ عَلَي سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً

در جائيـکه آب نباشد و يا استـعـمال آب مـضر باشد به عوض وضو و غسل تـيـمم زده ميشود تيـمم وقتی جائيـز است که يک نفر در دشت باشد و  بـفـهمد که تا يک ميل شرعی(ميل شرعی=۱۱۲۵ متر) آب نيست وبرايش معلومات نباشد و يا بداند که آب در فاصله زيادتر از يک ميل شرعی وجود دارد ليـکـين از خودش وقت نماز ميـګذردپس درينـصورت ميتواند که به عوض وضو و غسل تـيـمم نمايد.

۲- اګر آب موجود بود مګر برای زنانه در موجوديت مرد ها شرم بود تـيـمم برايش جائيز نيست بلکه يک جای خلوت را پيدا نموده و وضو بـکيرد.

۳- اګر در چاه اب بود مګر دوله و ريسمان نبـود درينـصورت تـيـمم جائيـز است.

۴-  اګر مرض مريض توسط استعمال آب زياد ميشد برايش تـيـمم جائيـز است.

۵-  اګر آب سرد باشد و وضو به آب سرد مضر باشد بايد آب ګرم شود ووضو ګرفته شود اما اګر وسايل ګرم کن وجود نداشته باشد پس تـيـمم شود.

۶- اګر هوا سرد باشد و وضو باعث مرض ميشد درينـصورت نيـز تـيـمم جائيـز است.

۷-  اګر آب باشد مګر قيمت آن از نرخ روز زيادتر باشد و يا پـول از سفر خرچ اضافه نبـود نيـز تـيـمم ګرفته شود.

۸-  اګر زياد تر حصه بدن زخم داشته باشد تـيـمم  جائيـز است.

۹- اګر در سفر همراه رفيقهای سفر آب باشد اما برايش نميداد درينـصورت نيـز تـيـمم نمايد.

۱۰- اګر آب اشاميدنی داشتيد مګر از اشاميدن اضافه نبـود درينـصورت نيـز تـيـمم جائيـز است.

۱۱- اګر اب زم زم داشته باشيد در صورت نبـودن ديـګر آب به آن وضو نمائيد، اګر آب داشته باشيد مګر فرايض وضو يا غسل را به يک بار پـوره کرده نميتـوانست پس تـيـمم نمائيد.

۱۲- اګر برای شخص جنـوب غسل ضرر و وضو ضرر نداشت پس وضو نمايد و به عوض غسل تـيـمم نمايد و تاکه برای غسل آب پيدا ميشود برای نماز تـيـمم زده و نماز بخـواند.

۱۳- اګر در دشت بوديد و بعد از تـيـمم و نماز در فاصله يک ميل شرعی اب دريافت شد اما شما خبر نداشتيد تـيـمم و نماز شما درست است و اعاده نميـشود.

۱۴- اګر شخصی به غسل ووضو هر دو ضرورت داشته باشد يک تـيـمم به عوض هردو صحت است.

۱۵- اګر به نيت نماز تـيـمم نموديد به آن ميتـوانيد ديـګر نمازها، تلاوت و عبادتهای ديـګری را انجام دهيد اما اګر به کدام خاص هدف تـيـمم کرده باشيد توسط همان تـيـمم صرف همان عبادت را اجرا کرده ميتـوانيد نه کدام عبادت ديـګری.

۱۶- اګر در داخل ميل شرعی آب وجود داشت مګر تا رسيدن به آن نماز تان فوت ميشد تـيـمم ضرور نيست بلکه عجله بايد نمود که به آب برسيد در غير آن قضائی نماز شود.

۱۷- آب که موجود باشد حتی برای مسح قرآن کريم هم تـيـمم جائيـز نيست، اګر آب موجود باشد ليکين موتر يا قطار که در اختيار شما نباشد و حرکت ميکرد تـيـمم جائيز است.

۱۸- اګر غسل مينموديد و آب خلاص شد و حصه از بدن تان خشک مان پس تـيـمم نمائيد و بعد از دريافت آب همان قسمت رابشوئيد.

۱۹- اګر بدن يا لباستان کثيف باشد و آب کم باشد اولاً همان کـثافت را پاک نمائيد و به عوض وضو تـيـمم بـګيـريد.

۲۰- اګر در اشيای سفر آب داشتيد مګر از ياد شما رفته بود وتوسط تـيـمم نماز کرده بوديد بعداً يادتان آمد که آب داشتيد نماز تان صحت است و ضرورت به برکردانيدن ندارد.

به هر چيزيـکه وضو ميشکـند تـيـمم هم ميشکـند وهمچنين وقتيـکه آب را دريافت نمديد نيـز تـيـمم ميشکـند.

تيمم بر هر چيـزيـکه از جنس خاک باشد جائيـز است، به خشت پـخته و مانـند آن که از جنس خاک تهيه شده و پخته شده باشد و نسوزد به آن نيز تـيـمم جائيـز است، به ګل تر تـيـمم جائيـز نيست، به شيشه، مس آهن و ديـګر اجناس که از جنس خاک نباشد تـيـمم جائيـز نيست مګر اګر به آن به اندازه ګرد باشد که در وقت تـيـمم از آن ګرد بالا شود پس به آن تـيـمم جائيـز است.

طريقه تيمم:اول هر دو دست را بالای زمين و يا چيز هائيـکه به آن تـيـمم جائيـز است بـزنيد اګر خاک زياد بالای آن باشد آنرا تکانده و هر دودست را بروی خود بـکشيد بار دوم نيـز دست هايـتانرا بـزمين زده و اين بار هردو دست تانرا الی آرنج ها مسح نمائيد طوريـکه هيـچ جايـتان بی مسح نماند، اګر در دستـان ساعت ويا چيـزی ديـګری باشد آنرا دور نمائيد بـغير آن تـيـمم تان نميشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *