غسل

غسل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَي الكَعْبَيْنِ

 

غسل در چند حالت فرض است

۱- وقتيـکه منی به شهوت ازبدن خارج ګردد اګردر خواب باشيد يا در حالت بيداری.

۲- داخل شدن اله تناسلی دريـکی از دوراه (از پيشروی راه (تناسلی) ويا عقب).

۳- خلاص شدن زنان از حيض ونفاس.

۴-  مسلمان شدن از کـفـر.

فرائيض غسل

 فرايًض غسل سه است:

۱-در دهن آب انداختن وشستن همه دهن.

۲- شستن بيـنـی که بايد تا نرمه آخری آب برسد.

۳- شستن همه بدن يک بار.

طريقه غسل

 

 هردو دست را تا بند های آن شستن، استـنـجا، دور نمودن ناپاکی از بدن، مکمل وضو کردن، اول سر باز شانه راست وباز شانه چپ ودر اخر همه بدن را سه سه دفعه شستن طـوريـکه آب بالای آن جاری شود.

خواننده های محترم در وقت غسل کردن روبرو قبله بايد نشيـنـيم، ګپ نزنيـم ، اګر کسی مارا مـيديد بايد لنګ بزنيم، هيچ جای بدن ما بايد خشک نماند، اګر کدام حصه بدن ما ازياد رفته و خشک مانده باشد و ياد ما بيايد بايد انرابايد بشويم، اګر مو های انبـوه داشته باشيم اګر از سر باشد ويا ريش (چوتي سر بايد خلاص شود)در زير انها بايد آب را برسانيم، اګر ساعت، انګشتر، ګوشواره ويا چيـز های ديـګر داشته باشيد انراکشيده ويا شور داده ودرزير ان بايد آب برسد، اګر در بـيـنی ويا ګوش سوراخ باشد و همچنين به ناف زير ناخنها و سراخ های ګوش ها نيز آب برسد وتر شود، به دندانهای سالم بايد پوش داده نشود، زنانه که رنګ ناخن ميـزند ويا بالای روی وديـګر اعضا بدن مواد رانصب مينمايد در وقت وضو وغسل انرا بايد از بدن خود دور نمايد در غير آن اګر در بدن کدام جای خشک ماند در آنصورت غسل و وضو آن نميشود.

 

حيض و نفاس

حيض جريان خون زنانه ميباشد که در ماه يک دفعه برايش عايد ميګردد و نفاس همان خونی است که بعد از ولادت عايد زنان ميکردد و چنيـن زنان امورات ذيل را انجام داده نميـتـواند:

۱- نماز های فرض  ويا ديـګر نماز ها ۲- روزه ګرفتن ۳- به مسجد داخل شدن و طواف کعبه شريـفه ۴- تلا وت قرآن کريـم ۵- لمس نمودن قرآن کريم اګر در پـوش باشد فرق نميـکـند ۶- جماع با شوهرش. وقتـيـکه زنانه از حيض و نفاس خلاص ميشود قضائی نماز را نميـکند اما قضائی روزه حتمی است هر قدر روزه را که خورده باشد بايد قضائی آنرا بـجا آورد.

کمترين مدت حيض سه شبانه روز و زيادترين مدت آن ده شبانه روزاست، وقتيـکه زنانه در ادرار خويش سرخی، زردی ويا سياهی را ببيند مدت حيض ان شروع و وقتيـکه دوباره سفيدی را ببيند از حيض پاک شده بايد غسل کـند نماز و ديـګر اموراتيـکه برايش منع شده بود بـجا آورد.

زياد ترين مدت نفاس چهل شبانه روز و کمترين ان معلوم نيست، زنانيـکه طفل آن توسط عمليات تولد ميشود اګر از رحم آن خون نفاس آمد برايش نفاسه ګـفته ميشود و اګر خون نمي آمد بلـکه از زخم آن می برآمد برايش نـفاسه ګـفته نميشود، اګر بعد از ولادت طفل خون نفاس وجود نداشت چنين زن بايد غسل نمايد و از جمله زنان پا ک محسوب ميشود، زنا نيـکه طفل را ضايـع(نقصان) نمايد اګر دست، پای، موی ويا کدام عضوه ديـګر آن معلوم ګردد حـکم نفاس به چنين زن تطبيق ميـګردد و اګر معلوم نشود و خون همان زن از سه شبانه روز زياد شود پس چنين زن از جمله حايضه حساب ميـګردد و اګر کم بود استـحاضه ميباشد.

استحاضه اشکال مختلف دارد: اګر خون را ديد و در مدت کمتر از سه شبانه روز توقف کرد-  حيض از ده شبانه روز زياد دوام کرد- اګر حيض نوجوانی (دختری) از ده روز زيادتر وبه سالها دوام نمايد در هر ماه ده شبانه روز ان حيض و متباقی ان استحاضه است- خونيکه زنان حامله دار در وقت حمل (بارداری) ميبيند- خونيکه زن حامله قبل از ولادت آنرا مشاهده مينمايد- خون نفاسيکه از چهل شبانه روز زياد شود- زنانيکه طفل را ضايع نمايد و کدام عضوه بدن طفلش ظاهر نګردد، چنين زنان حکم زنهای پاک را دارد و اګر خونش برای دايم جريان داشت انها از جمله زنان معذور به شمار می آيد که در هر وقت نماز بايد وضو کند و بدن خودرا پاک نمايد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *