الرعد 13:28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّـهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  ٢٨

( دغه رجوع كوونكى ) هغه كسان دي چې ايمان يې راوړى دى اوآرام نيسي زړونه ددغو( مؤمنانو) په ذكردالله واورئ خبردارشئ چې په ذكردالله سره ډاډمومي زړونه ( دمؤمنانو)

آنها کسانی هستند که ایمان آورده‌اند، و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام) است؛ آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد!