فاتحه

د اسماعیل سعید د مور د مرینی له کبله ټولو دوستانو ته خبر ورکول کیږی چی مردانه فاتحه د یکشنبی په ورځ۲۲\۱۱\۲۰۱۵ د دوه نیمو بجو نه تر څلورنیمو بجو پوری د افغانانو په جامع جومات کی اخیستل کیږی. د ښځو فاتحه په کورکی اخیستل کیږی د کور ادرس

Ravnkollbakken 26 0971 Oslo

Qasim Omari tlf: 92251153

Dr.Saliq Stankekzai tlf: 48103169

Salam-u- Alaikum
Den Afghanske Moskeen inviterer alle muslim brødre til å delta i Fateha forsamling til(moren til Ismail Saeedi).
Fateha holdes på søndag 22.11.15 fra kl.14:30 til 16:30
Adresse: Trygve Lies plass1
1051 Oslo