نماز با ترجمه دری

 

.پیش از این که به ترجمه نماز شروع کنیم ضرور است که بدانیم فرق میان فرض واجب سنت مستحب و حرام چی است

: فرق مینان فرض واجب سنت ومستحب 

۱- فرض: حـکم الله جل جلا له است که توسط ايات قرآنی ثابت شده باشد و به اجرای آن همه مــکلف ميباشد تارک فرض ګـنـاه ګار و منکر آن کافر مطلق است.

۲-  واجب: درجه آن به فرض نـزديک است، ترک نمودن آن ګـنـاه و اګر در نماز ترک شود سجده سهو لازم است.

۳-  سنت: فـعـل آنـحـضرت صلی الله عليه وسلم  است که دايـم انرا اجرا نموده اما ګاه ګاه انرا به خاطر ترک نموده که مبـا دا بالای امتی ها فرض يا واجب نـګردد، سنت اګر در نماز ترک شود نماز ميشود و سجده سهوه نـيـز نمـيـګردد اما ترک ان ګـنـاه است.

۴-  مستـحب: اين هم فـعـل آنـحـضرت صلی الله عليه وسلم است اما ګاهی انرا تـعـقـيـب نمـوده و ګاهی هم ترک نموده است، کردن آن ثـواب دارد و ترک ان ګـنـاه ندارد.

۵-  مُباح: فـعل نـيـکی است که کردن ونه کردن آن نه ثواب دارد ونه ګنـاه.

۶- حرام : آنست که نه کردن آن به دلايل قطعی ثابت شده باشد کردن آن عذاب ونه کردن آن ثواب دارد و اګر کسی به حرام حلال بـګويـد مطلق کافر است.

۷-  مکروه: آنست که به کردن آن ممانـعت شده است و به دوقسم است:۱ـ مـکروه تـحريمی: نزديک حرام بـوده کردن آن عذاب ونه کردن آن ثواب دارد. ۲- مـکروه تـنـزيحي:از کردن آن نه کردن بـهتر است.

۸-  فاسد: شکـنـنده يک عمل جائـيز است قصداً کردن آن ګنـاه است و اګر سهواً صورت ګـيرد ګنـاه ندارد.

فرایض نماز

فرایض نماز به دو قسم اند ۱- فرایض خارجی نماز ۲- فرایض  داخلی نماز

 فرایض خارجی نماز  عبارت اند از:

۱- پاکی بدن.

۲- پاکی مکان.

۳- پوشاندن ستر عورت.

۴- روبرو به قبله ایستاد شدن.

۵- فهمیدن وقت نماز.

۶- نیت کردن نماز یعنی قصد داشته باشد که نماز میخواند و به خاطر نماز ایستاده شود.

فرایض داخلی یا ارکان  نماز عبارت اند از:

۱- تکبیر تحریمه یعنی در وقت نیت بستن الله اکبر ګفتن

۲- قیام یعنی به خاطر سبحان اللهم- الحمدلله و یک سوره یا چند ایات ایستاد شدن.

۳- قرآئت یعنی بعد از الحمدلله و امین یک سورت یا کم از کم ۳ ایات قرانکریم را خواند.

۴- رکوع

۵- سجده

۶- در قاعده اخر به قدری نشتن که تشهد در ان خوانده شود

اګر از فرایض و ارکان نماز یکی هم به صورت قصدی و یا سهواً ادا نه شود نماز نه میشود.

تعداد رکعت های فرض نماز:

۱- صبح ۲ رکعت فرض

۲- ظهر ۴ رکعت فرض

۳- عصر ۴ رکعت فرض

۴- شام ۳ رکعت فرض

۵- خفتن ۴ رکعت فرض

تعداد رکعت های سنت عبارت اند از:  صبح قبل از فرض دو رکعات، پيشين قبل از فرض چهار رکعات بعد از فرض دو رکعات، نماز عصر سنت ندارد، شام بعد از فرض دو رکعات، خفتن بعد از فرض دو رکعات که اين همه سنت مؤکـده است، و سنت غير مؤکـده عبارت است از:بعد از نماز پيشين دو رکعات، قبل از نماز عصر چهار رکعات، بعد از نماز شام دو رکعات و بعد از نماز خفتن (بعد وتر) چهار يا شش رکعات.

در این اوقات نه باید نماز خواند شود: در وقت طلوع، غروب و زوال افتاب هيچ نوع نماز فرض، سنت، واجب و يا نفل جائيز نميباشد، در وقت نماز صبح بدون دو رکعت نماز سنت ، قضائی و نماز فرض ديـګر نماز های نافله جائيز نميباشد تا افتاب برامدن و همچنين بعد از نماز عصر الی نماز شام، اګر در وقت صبح خطر طلوع افتاب باشد از سنت که قضائی ندارد خوداری شود و صرف نماز فرض شود، نماز خفتن قبل از خوابيدن بايد شود، اګر کسی به جماعت داخل شود و امام در حالت نماز خواندن جماعت بود بايد پشت امام اقتدا نمود و نماز فرض را به اتمام رساند و بعد از ان نماز سنت نمايد در وقت صبح در جائيکه صدا امام را نشود و متيقين باشد که نماز فرض را به امام يـکجا ګرفته ميتواند اولاً سنت بـخواند و بعداً نماز جماعت ادا نمـايد.

ترجمه نماز

ثنا:سُبْحَنَکَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ وَتَبَرَکَ اسْمُکَ ،وَ تَعَالَی جَدُّکَ وَلَا اِلَهَ غَيْرُکَ.

ای معبودمن ذاتت پاک است، ثنا وصفت برايت است، نامت با برکت است، ذاتت بلند و اعلی است، بدون از خودت هيچ معبود نيست  بعداً تعوذ تسميه سورة فاتـحه ګـفته ميشود.

تعوذ:  اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ.  پناه ميبرم به الله از شيطان رانده شده.

سور ة فاتحه: اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (۱)الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ (٢)مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ(٣)إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ(۴)اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ(۶)

همه ثنا و صفت به الله تعلی است که رب العالمين است، که بخشاينده و رحيم(محربان است در دنيا بالای مسلمانان و کـفار و رحيم است در اخرت به مسلمانان نه به کفار)،مالک روز جزا(قيامت) است، خاص عبادتت را ميکنيم و خاص از خودت کومک ميخواهيم ، نشان بده برای ما راه راست(روشن) راه انهائيکه خودت نشان(بخشش) نموده ايد نه راه کسانيکه غضبت برايش شده و نه راه ګمراهان.

سورة اخلاص:قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ(۱) اللهُ الصَّمَدُ(۲) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَکُنْ لَّهُ کُفُوًا اَحَدٌ.

بګو (ای محمد  صلی الله عليه وسلم) برای همين مردم که، الله تعلی در ذات و صفات خود يـکی است، او بينياز است و محتاج کسی نيست و همه عالم احتياج اوست نه از کسی تولد شده ونه از او کسی تولد شده(پدر و اولاد ندارد) و کسی برابر اوشده نميتواند(مثل و مانند ندارد). همه نماز ها پر خوانده ميشود صرف در نماز های فرض رکعات سوم وچهارم اګر داشته باشد خالی خوانده ميشود يعنی در ان صورة خوانده نميشود بعداً  اللهُ اَکْبَرْ ګفته و به رکوع ميرود در حاليکه در رکوع هردو زانو خود را توسط انګشتان دست محکم ميګيرد و سر خودرا با تير کمر يکسان و مستقيم ميګيرد در رکوع سه يا پنج دفعه تسبيح رکوع ميګويد.

تسبـيح رکوع:سُبَحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم.  پروردګار با عظمتم  پاک است. باز استاد شده و در عين استاد شدن تسميع ميګويد.

تسميع: سَمِعَ الله ُلِمَنْ حَمِدَه.   شنيد الله از بنده  صفت اورا کرد. بعداً در حالت استاده تمحيد ميګويد.

تمحيد: رَبَّنَا لَکَ الْحَمْد. ای پروردګار من همه ثنا وصفت برايت است. باز اللهُ اَکْبَرْ ګـفته و بطرف سجده ميرود در حاليکه به تذرع سرخودرا بزمين به خداوند لايزال مينهد طوريـکه اول هردو زانو بعداً هردو دست وسر بينی در مابين هردودست و پيشانی خودرا بزمين ميماند آرنجها از قبرغه و رانها از شکم بايد جدا باشد سه و يا پنج بار تسبيح سجده را ميخواند.

تسبيح سجدی: سُبَحَانَ رَبِّيَ الَْاعْلَی.   پروردګار عاليشانم پاک است. باز اللهُ اَکْبَرْ ګفته مينشيند و به اندازه يک تسبيح توقف نموده و به ګفتن اللهُ اَکْبَرْ دوباره مثل قبل سجده دومی مينمايد وبه ګفتن اللهُ اَکْبَرْ دوباره استاد شده و رکعات دومی را از تسميه شروع مينمايد وطبق رکعات اولی رکعات دومی را تکميل مينمايد اما بعد از سجده دومی استاد نميشود بلکه مينشيند و تشهد را در حالتی ميخواند که مردان پای راست خود را استاد نموده و در صورت امکان انګشتهای ان بطرف قبله شود وپای چب خود را بطرف داخل بخواباند اما زنها هردو پای خودرا بطرف راست قات نمايد، در وقت تشهد هر دو دست بالای زانو ها ګذاشته  و انګشتهای دست هارا با يک ديګر وصل نمينمايد بلکه به حالت عادی انرا ميګذارد و تشهد ميګويد.

تشهد: اَلتَّحِيَّاتُ للهِ وَصَّلَوَتُ وَالطَّيِبَاتُ اَلسَّلَا مُ عَلَيْْکَ اَيُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکَتُهُ اَلسَّلَا مُ عَلَيْنَا وَعَلَی عِبَا دِاللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلَهَ اَلَّااللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً ا عَبْدَهُ وَ رَسُوْ لُهُ.  همه عبادتها اګر قولی است ويا بدنی صرف برای الله تعلی است، سلام ورحمت  الله تعلی باشد بر شما ای نبی صلی الله عليه وسلم  و برکت ، رحمت و سلام خداوند باشد برمن و همه بنده های نيک ، شاهدی ميدهم که نيست هيچ معبود برحق بدون از الله تعلی پاک و شاهدی ميدهم من، که محمد صلی الله عليه وسلم بنده و مژده دهنده(رسول) الله تعلی ميباشد. اګر نماز سه يا چهار رکعاتی باشد بعد از ګفتن تشهد با ګفتن اللهُ اَکْبَرْ دوباره استاد ميشود و رکعات های متباقی را بطريـقه قبلی تکميل مينمايد اګر نماز سه رکعاتی بود بعد از سجده دومی رکعات سوم  واګر چهار رکعاتی بود بعد از سجده دوم رکعات چهارم ميشيند و تشهد ميخواند بعد از تشهد درود شريف و دعا ګفته ميشود.

درود: اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اَلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَی اِبْرَاِّهِيْمَ وَ عَلَی اَلِ اِبْرَاِّهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْد مَّجِيْدٌ اَللَّهُمَ باَرِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اَلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَی اِبْرَاِّهِيْمَ وَ عَلَی اَلِ اِبْرَاِّهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْد مَّجِيْدٌ.  ای الله تعلی نزول رحمت فرما بر محمد صلی الله عليه وسلم و آل محمد صلی الله عليه وسلم طوريکه نزول رحمت نموده  بوديد بر حضرت ابراهيم عليه السلام و آل ابراهيم عليه السلام،ای پروردګار لايق  ستايش و بزرګواری استی، ای الله تعلی برکت نازل نمابر محمد صلی الله عليه وسلم و آل  محمد صلی الله عليه وسلم طوريکه برکت نازل کرده بودی بر حضرت ابراهيم عليه السلام و آل ابراهيم عليه السلام، ای پروردګار لايق ستايش و بزرګواری استی.

دُعا: اَللَّهُمَ رَبَّنَا اّتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاَ خِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَبَ النَّارْ. السَّلَا مُ عَلَيْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ  ای پروردګار ما مارا در دنيا خير بده و در اخرت هم خير بده و از عذاب دوزخ نجاتم بده، و بعداً بطرف راست وچپ سلام ګردانيده ميشود و به هر طرف که رو ميګرداند السَّلَا مُ عَلَيْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ  سلام باشد بر شما و رحمت الله باشد بر شما را ميګويد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *